Bình luận

Công cụ này sẽ tự động xác định các khu vực có xuất hiện sự phân kỳ trên RSI


Hãy liên hệ TPACADEMY để nhận được miễn phí công cụ hỗ trợ này kèm theo hướng dẫn sử dụng