Bình luận
 
 
Chúng tôi thật sự yêu thích mảng giao dịch ngoại hối có bản chất đầu tư chênh lệch giá. Sau hơn mười năm liên tục được sống và tìm hiểu vẻ lung linh vi diệu của nến, chúng tôi đã cảm nhận, thấu hiểu, nắm bắt từng khoảnh khắc lung linh huyền ảo của chúng. Với thời gian, kết quả đạt được đã thật sự xác lập sự vững chắc “Đọc, đo, dự báo xu hướng sẽ dịch chuyển của đường giá có mức chính xác lên đến 90%”.
 
Với thành tựu mỹ mãn từ thành quả trên, TP Academy quyết định ngày 16/08/2021 cho ra sản phẩm tài chính “ỦY THÁC GIAO DỊCH BAO LỜI 5%/THÁNG ". Sau hơn 1,5 năm với kết quả thực tế thành công ngoài mong đợi.
 
Hôm nay ngày 03/01/2023 chúng tôi chính thức ra mắt sản phẩm tài chính "QUỸ ỦY THÁC GIAO DỊCH BAO LỜI 5%/THÁNG TP FUND" với tất cả các khách hàng, IB, MIB của bất kể Broker nào có nhu cầu.
 
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC GIAO DỊCH BAO LỜI 5%/THÁNG Tại đây 

TRADING AUTHORIZATION CONTRACT HERE

 
  TP ACADEMY                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------oOo-------                                                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 

                                                                              THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

                                                                                Independent - Freedom - Happiness

                                                                                            Hà Nội, Ngày       tháng     năm 2023

                                                                                        Ha Noi, dated        /        /2023

 

                                             HỢP ĐỒNG ỦY THÁC GIAO DỊCH

                                       TRADING AUTHORIZATION CONTRACT

Căn cứ vào luật dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the civil code of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ vào luật đầu tư Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the investment law of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ vào luật thương mại Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the commercial law of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ vào luật doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the enterprise law of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên và sự thỏa thuận đạt được giữa hai bên A và B

Pursuant to the requirement and capability of each party and the agreement reached between the two parties A and B

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., chúng tôi gồm có:

Today, dated.................................................... , We are:

BÊN A: NGƯỜI GIAO DỊCH - Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy

PARTY A: TRADER - Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy

CCCD                       :  001189044212

ID No                        : 001189044212

Cấp ngày                     : 10/07/2021 tại Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Date of issue               : 10/07/2021 issued by the Director of the Police Department for administrative management of social order

Địa chỉ thường trú : Thôn Bưởi, Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội

Address                   : Buoi village, Khanh Thuong, Ba Vi, Hanoi

Điện thoại                : 0915642089

Phone number        : 0915642089

Email                        : nguyenthuy@tpacademy.com.vn

Email address        : nguyenthuy@tpacademy.com.vn

Nick facebook        : Nguyễn Thủy

Facebook account : Nguyen Thuy

Tài khoản                : 19027200630013, tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Nội

Bank account         : 19027200630013 at Techcombank Hanoi branch

Chủ tài khoản         : Nguyễn Thị Thanh Thủy

Account Holder      : Nguyen Thi Thanh Thuy

BÊN B : NGƯỜI ỦY THÁC TÀI KHOẢN GIAO DỊCH – KHÁCH HÀNG.

PARTY B: TRADER - Trustor of Trading Account - Client.

Họ và Tên              : …………………………………………………………………….

Full Name              : ……………………………………………………………………

CCCD                     : …………………………………………………………………….

ID No                      : ……………………………………………………………………

Cấp ngày                :………………… Tại: …………………………………………….

Date of issue          : ………….………issued by: ……………………………………..

Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………….

Address                  : ………….…………………………… ……………………………

Điện thoại              :………………………………………………………………………

Phone number      : ………….…………………………… ……………………………

Nick facebook       : ………….…………………………… ……………………………

Facebook account : ………….…………………………… ……………………………

Email: Mail dùng để mở tài khoản hợp đồng ủy thác giao dịch do bên A cung cấp

Email: The email used to open an account of the trading authorization contract provided by Party A

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng Ủy thác giao dịch ngoại hối “ đảm bảo 100% vốn và lãi suất 5%.tháng “ với các điều khoản như sau:

The two parties agree to sign the Foreign Exchange Trading Authorization Contract "100% capital guarantee and 5% monthly interest rate" with the following terms:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

ACTICLE 1: CONTENT OF CONTRACT

Bên B tự chọn Broker để tạo tài khoản ủy thác giao dịch với thông tin cá nhân của Bên B bằng một tài khoản Gmail tạo mới, được Bên A cung cấp, sau đó ủy thác cho Bên A quản lý và giao dịch trên tài khoản mà bên B đã tạo để giao dịch ngoại hối (tiền tệ, vàng, dầu….); Gmail tạo mới dùng để tạo tài khoản giao dịch được sử dụng chung cho việc kiểm soát, kiểm tra cho cả Bên A, Bên B ; tài khoản gmail tạo mới cũng là tên đăng nhập vào My page của Broker mà bên B đã chọn.

Party B chooses a Broker to open a trading trust account with Party B's personal information through a newly created Gmail account, provided by Party A, then entrusts Party A to manage and trade on the account that Party B has made for trading forex (currency, gold, oil ); The newly created Gmail is used to open a trading account that is commonly used for controlling and checking for both Party A and Party B; The new Gmail account is also the login name to the My page of the Broker that Party B has chosen.

Tài khoản với điều kiện như trên có tên “Tài khoản ủy thác giao dịch *” với các nội dung sau:

The account with the above conditions is named “Trading trust account * ” with the following contents:

+ Tên “tài khoản Ủy thác giao dịch * “ và mật khẩu chỉ được thay đổi khi cả hai cùng đồng ý.

+ The name “Trading Trust account *” and password can only be changed when both parties agree.

+ Tài khoản bên B Ủy thác giao dịch* phải là tài khoản ECN hoặc tài khoản Raw

+ Party B's account to entrust the trading* must be an ECN account or a Raw account

Số tài khoản: ………………………………………

Account number: ………………………………………

Mở tại: ………………………………………………..

Open at: ………………………………………

Thời gian hợp đồng Ủy thác: 30 ngày

Authorization contract period: 30 days

Số tiền ủy thác: 1000 usd

Trust money amount: 1000 usd

ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN

ARTICLE 2: THE RIGHTS & OBLIGATIONS OF THE PARTIES.

2.1.  Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A:

The right and obligations of party A:

a)  Trách nhiệm:

Obligations:

+ Trong quá trình giao dịch, Bên A cam kết tài sản trong tài khoản ủy thác không lỗ vượt quá 10% tính trên số vốn ban đầu ở mọi thời điểm của thời hạn hợp đồng Uỷ thác ( 30 ngày ).

During the trading, Party A commits that the assets in the trust account will not lose more than 10% of the initial capital at any time of the Authorization contract (30 days).

+ Bên B có thể chủ động theo dõi, kiểm soát tài khoản đã ủy thác để đảm bảo như bên A cam kết (theo dõi, kiểm soát từ My page). Đồng thời để đảm bảo chặt chẽ, đảm bảo chỉ có Bên A giao dịch, vì vậy bên B sẽ không có mật khẩu MT4. (Bên A sẽ đổi mật khẩu MT4 sau khi Bên B bàn giao tài khoản ủy thác)

Party B can actively monitor and control the trust account to ensure as Party A commits (monitoring and controlling from My page). At the same time to ensure strictness, make sure only Party A trade, so Party B will not have MT4 password. (Party A will change MT4 password after Party B hands over the trust account)

+ Trong trường hợp Bên A giao dịch bị lỗ vượt quá 10% (100 USD) giá trị tài khoản ban đầu tại bất cứ thời điểm nào, Bên A phải ngừng ngay hoạt động giao dịch, đồng thời thông báo và chuyển khoản cho Bên B để bù đắp số lỗ vượt quá 10% đã cam kết. Bên A sẽ giao dịch lại khi đã bù đắp số lỗ vượt quá 10% số vốn ban đầu.

In case of Party A suffers from a loss of more than 10% (100 USD) of the initial capital at any time, Party A must immediately stop trading activities, and notify and transfer funds to Party B to cover losses exceeding 10% committed. Party A will re-trade when it has offset the loss exceeding 10% of the initial capital.

+ Bên A sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố, mất mát, gian lận từ Broker mà Bên B chọn để mở tài khoản Ủy thác (nếu có).

Party A will not be responsible for any incident, loss, fraud from the Broker that Party B chooses to open an Trust account (if any).

b)  Quyền lợi:

Rights:

+ Được toàn quyền quyết định đặt lệnh giao dịch theo các phương pháp và chiến lược riêng của mình trên phần vốn được ủy thác trong tài khoản được hai bên chấp nhận ở trên.

Be full of rights to place trading orders according to our own methods and strategies on the entrusted capital in the account accepted by both parties above.

+ Bên A được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ kết quả giao dịch sau khi trừ 5% lãi suất đã cam kết.

Party A is entitled to all profits from the trading results after deducting 5% of the committed interest rate.

+ Bên A được quyền yêu cầu và Bên B phải đáp ứng: Yêu cầu rút tiền khi giao dịch phát sinh lời. Tối thiểu yêu cầu mỗi lần rút là >100 USD (chỉ được yêu cầu rút phần lời). Bên B phải chuyển khoản ngay khi Broker đã chuyển tiền vào tài khoản của Bên B từ lệnh rút tiền.

Party A is entitled to request and Party B must respond to: Request for withdrawal when the trading generates profit. Minimum requirement for each withdrawal is >100 USD (can only request to withdraw profit). Party B must transfer money as soon as Broker has transferred money to Party B's account from the withdrawal order.

2.2.  Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B:

The right and obligations of party B:

a)  Trách nhiệm:

Obligations:

+ Tài khoản Ủy thác giao dịch phải là tài khoản ECN hoặc tài khoản Raw.

The Trading Trust account must be an ECN account or a Raw account.

+ Cung cấp cho bên A tên, số tài khoản ngân hàng, tài khoản và mật khẩu MT4, để bên A thực hiện việc giao dịch và đầu tư ngoại hối.

Provide Party A with the name, bank account number, MT4 account and password, for Party A to conduct foreign exchange trading and investments.

Bên B sẽ không được thay đổi mọi mật khẩu như: Gmail, Tên đăng nhập tài khoản My page, mật khấu tài khoản đăng nhập My page khi chưa có sự đồng ý của Bên A.

Party B don't have right to change all passwords such as: Gmail, My page account username, My page login account password without the consent of Party A.

+ Bên B không được phép đăng nhập vào tài khoản MT4 hoặc thay đổi mật khẩu MT4. Nếu Bên B có hành vi đăng nhập vào MT4, Bên B sẽ chịu hoàn toàn hậu quả thua lỗ và hợp đồng ủy thác giao dịch không còn hiệu lực.

Party B is not entitled to log into MT4 account or change MT4 password. If Party B has the act of logging into MT4, Party B will bear all the consequences of loss and the trading authorization contract is no longer valid.

+ Bên B Không được quyền can thiệp vào quá trình đầu tư của Bên A. Không được rút ra một phần hoặc toàn bộ số tiền đã ủy thác trong thời gian ủy thác, nếu không được sự chấp thuận của Bên A.

Party B is not entitled to interfere in Party A's investment process. Party B may not withdraw part or all of the entrusted amount during the entrustment period, without Party A's approval.

+ Bên B chịu phần phí nộp tiền và rút tiền vào/từ tài khoản Ủy thác giao dịch.

Party B shall bear the fee for depositing and withdrawing money to/from the trading trust account.

b)  Quyền lợi:

Rights:

+ Được đảm bảo toàn vẹn vốn, cộng với lãi suất 5% / tháng.

Guaranteed capital integrity, and interest 5% /month.

+ Được yêu cầu Bên A hướng dẫn các thủ tục và nghiệp vụ liên quan đến giao dịch forex và giải thích những vấn đề chưa hiểu liên quan đến tài khoản mà mình Ủy thác.

Be entitled request Party A to guide the procedures and operations related to forex trading and explain the unclear issues related to the trust account.

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

ARTICLE 3. PAYMENT METHODS:

Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Payment can be made by cash or bank transfer.

ĐIỀU 4. THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỢP ĐỒNG:

ARTICLE 4. TERMS AND CONDITIONS FOR CONTRACT MAINTENANCE:

Hợp đồng luôn được chấm dứt sau tất toán của thời hạn hợp đồng là 30 ngày. Nếu hai bên vẫn mong muốn hợp tác, thì hợp động Ủy thác giao dịch tiếp tục có hiệu lực.

The contract is always terminated after the settlement of the contract period is 30 days. If the both parties still wish to cooperate, the Trading Authorization Contract will continue to be valid.

Sau thời hạn 02 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng nếu hai bên không có văn bản chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng cũ đương nhiên có hiệu lực thêm một tháng nữa.

After 02 days from the expiration date of the contract, if the two parties do not have a written termination of the contract, the old contract will automatically be valid for another month.

ĐIỀU 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

ARTICLE 5. DISPUTE SETTLEMENT:

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản được ghi trong hợp đồng.

Both parties commit to properly and fully implement the terms stated in the contract.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng và hòa giải. Trường hợp thương lượng và hòa giải không thành hai bên có thể giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Any dispute arising from this contract shall be settled on the basis of negotiation and conciliation. In case of unsuccessful negotiation and conciliation, both parties can be settled according to the provisions of Vietnamese Law.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG:

ARTICLE 6. VALIDITY OF CONTRACT:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

This Contract is made into 02 (two) bilingual copies. Each party shall keep 1 (one) copy with the same value which shall be effective from the signing date.

Lưu ý: Để sự hợp tác thuận lợi, bên B nên tham khảo bên A sàn mình sẽ mở tài khoản.

Note: For a favorable cooperation, Party B should consult Party A the Broker they will open an account with.

                                                           

 

    ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN A

  ON BEHALF OF PARTY B                                                ON BEHALF OF PARTY A

Nhà đầu tư – Khách hàng                                                      Người trực tiếp giao dịch   

     Investors – Client                                                                    Directly trading people            

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, write full name)                                                              (Sign, write full name)